اسرار قوانین دنیا

  شما يكي از انسانهايي هستيد كه پاي به اين دنيا نهاده ايد. 
به تعداد انسانهاي روي زمين دنياهاي متفاوت براي هر كس وجود دارد كه ممكن است گاها شبيه باشند
ولي عينا يكسان نخواهند بود. 
در عين حال قوانين محكمي بر دنيا سيطره دارند كه براي همه يكسان عمل ميكنند. 
موقعيت هاي متفاوتي در زندگي وجود دارند كه ميتوانند انسان را تحت تاثير خود قرار دهند. 
موقعيت هايي كه باعث درد و رنج و يا شادي انسان ميشوند. 
حالتهايي كه توصيف آنها در برخي موارد غير ممكن مينمايد. 
اينجا بيشتر مواردي مورد بحث هستند كه رنجي عظيم به همراه دارند. 
اولين قانوني كه به يقين به آن خواهيد رسيد اينست كه : 
هيچ چيز بي علت نيست. 
شما يك ساعت پيش، يك روز ، يك ماه يك سال پيش مشغول ساختن موقعيتي بوده ايد كه اكنون در آن 
بسر مي بريد. 
و اكنون نيز موقعيتي را مي سازيد كه يك روز ، يك ماه و …. ديگر در آن قرار خواهيد گرفت. 
شما براي اينكه بدانيد شاديد يا غمگين نياز به محاسبه نداريد چرا كه بي هيچ واسطه اي عمل ميكنند و 
شما نميتوانيد از ورود آنها به درونتان جلوگيري كنيد. 

هر احساسي كه اكنون در عمق وجودتان داريد مسلما داراي علت يا عللي هستند كه آن را بوجود آورده اند.
شما هرگز در دنيا چيزي را نخواهيد يافت كه براي وجود داشتن نياز به چيزهاي ديگر نداشته باشد. 
اگر آفتاب و آب و خاك و …. نبود آيا درخت وجود داشت؟
اگر … و … و … نبود حالتي كه اكنون در آن هستيد ممكن نبود در شما وجود داشته باشد. 
شما خودتان به سمتي رفته ايد كه وضعيت امروزتان را موجب شده است.
اگر به سمت چيزي نرويد (خواسته يا ناخواسته) هرگز به آن نخواهيد رسيد. 

معمولا دو حالت براي انسان بسيار رنج آورند.
:. حالتي كه فكر ميكند به تنهايي نميتواند موجب از بين رفتنش شود.
:. حالتي كه فكر ميكند هيچ چيز حتي خدا قادر به از بين بردنش نيست. 

سعي بر اينست كه با استفاده از قوانين دنيا موقعيت هاي ناخواسته و رنج آور (تاريكيها) را از وجودمان 
بزداييم و خود را در موقعيتي كه ميخواهيم قرار دهيم

منبع:http://razearamesh2.blogfa.com

یک نظر بگذارید